Co to jest zezwolenie na pracę dla cudzoziemca (m.in. Ukraińca, Hindusa, Pakistańczyka)?

Zezwolenie na pracę

 

Zezwolenie na pracę (często mylnie nazywanym „zaproszeniem do pracy”, „zaproszeniem od wojewody”, „zaproszeniem wojewódzkim”) jest dokumentem, o który występuje pracodawca. Daje on prawo konkretnemu pracodawcy do zatrudnienia konkretnego pracownika na konkretnych, wskazanych w zezwoleniu, warunkach (tj. stanowisku, umowie, za min. wynagrodzeniem wskazanym w tym zezwoleniu, etc.).

Szczegóły

 

Praca będzie uważana za legalną tylko wówczas, gdy praca jest wykonywana zgodnie z warunkami wskazanymi w zezwoleniu. Jedynym wyjątkiem od tej reguły jest polepszenie warunków zatrudnienia cudzoziemca (np. cudzoziemiec uzyska podwyżkę pensji albo umowa cywilnoprawna zostanie zastąpiona umową o pracę) – wtedy również praca jest uznawana za legalną.

Zezwolenie na pracę jest ważne tylko przez określony czas, wskazany w dokumencie udzielającym zezwolenia, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Termin ważności zezwolenia jest umieszczony na tym dokumencie.

Czasami cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – w tym wypadku można ich zatrudniać na tych samych warunkach, co obywateli Polski. Ale należy również mieć na uwadze fakt, że niektórzy cudzoziemcy nie mają prawa w ogóle podejmować w Polsce pracy, nawet jeśli pracodawca uzyska dla nich zezwolenie na pracę.

Zezwolenie na pracę nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u danego pracodawcy (a zatem nie zastępuje umowy o pracę lub umową cywilnoprawną), a wskazuje jedynie prawo do podjęcia pracy u danego pracodawcy.  Działa to również w drugą stronę – zawarcie z cudzoziemcem (m.in. Ukraińcem, Hindusem, Pakistańczykiem, Nepalczykiem), który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jakiejkolwiek umowy (o pracę, cywilnoprawnej) bez tego zezwolenia, będzie uznane za pracę nielegalną.

Dodatkowo, do obowiązków pracodawcy należy upewnienie się, że cudzoziemiec, którego właśnie się zatrudnia ma także prawo do legalnego pobytu w Polsce. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziane są kary do 30 000 PLN.

Trudno jednoznacznie wskazać, ile trwa wydanie zezwolenia. Przepisy prawa mówią, że 1-2 miesięcy, ale niejednokrotnie w praktyce trwa to dłużej – od dnia złożenia kompletnego zestawu dokumentów w niektórych miastach nawet 2–4 miesiące. Jednocześnie, należy pamiętać, że aby złożyć kompletny zestaw dokumentów należy mieć ważną opinię starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy, której uzyskanie trwa ok. 2-3 tygodnie.

Istnieje kilka zezwoleń na pracę. Przykładowo:

– jeśli pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z pracodawcą, który ma siedzibę /miejsce zamieszkania w Polsce, musi uzyskać zezwolenie na pracę typ A.

Jeśli pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca w Polsce w zakresie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, musi uzyskać zezwolenie na pracę sezonową.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Uzyskaj poradę prawną. Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl