Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę

Istnieją kategorie cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – w tym wypadku można ich zatrudniać na tych samych warunkach, co obywateli Polski.

Bez zezwolenia na pracę mogą w Polsce pracować, między innymi, cudzoziemcy:

 1. posiadający status uchodźcy nadany im w Polsce;
 2. posiadający zezwolenie na pobyt stały;
 3. posiadający zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UEwydane w Polsce lub, w wyjątkowych sytuacjach, udzielone przez inne państwo członkowskie UE;
 4. którzy są obywatelami państwa członkowskiego UE lub państwa EOG lub państwa nienależącego do EOG, którego obywatele mogą korzystać ze swobody przepływu osób na podstawie umowy zawartej przez to państwo ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi lub członkami jego rodziny;
 5. posiadający zezwolenie na pobyt czasowy w Polsce udzielone w związku z zawarciem małżeństwa z obywatelem polskim lub cudzoziemcem posiadającym status uchodźcy, ochronę uzupełniającą, zezwolenie na pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE, pobyt tolerowany lub ochronę czasową nadaną mu w Polsce;
 6. którzy złożyli w terminie kompletny wniosek o przedłużenie zezwolenia na pobyt czasowy, jeśli bezpośrednio przed złożeniem wniosku mieli prawo do pracy bez zezwolenia;
 7. studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce na podstawie wizy;
 8. studenci studiów stacjonarnych w Polsce studiujący w Polsce i przebywający w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego z tytułu studiów przez cały okres ważności zezwolenia na pobyt;
 9. absolwenci polskich szkół ponadgimnazjalnych, stacjonarnych studiów wyższych lub stacjonarnych studiów doktoranckich na polskich uczelniach i w instytutach naukowych i badawczych;
 10. posiadający ważną Kartę Polaka (pod warunkiem potwierdzenia posiadanych uprawnień);
 11. prowadzący szkolenia, biorący udział w stażach zawodowych, pełniący funkcje w programach realizowanych w ramach działań UE lub innych międzynarodowych programach pomocowych;
 12. pracujący do 30 dni w roku kalendarzowym jako naukowcy lub artyści;
 13. będący nauczycielami języków obcych, którzy wykonują pracę w przedszkolach, szkołach, placówkach, ośrodkach, zakładach kształcenia nauczycieli lub kolegiach;
 14. należący do innych grup, tj. sportowcy, duchowni, osoby delegowane do pracy w instytucjach kultury, członkowie sił zbrojnych, stali korespondenci środków masowego przekazu.

Warto wiedzieć, że jeśli pracodawca uzyskał wcześniej zezwolenie na pracę dla danego pracownika na tych samych warunkach pracy, na podstawie których cudzoziemiec ubiega się obecnie o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, to zezwolenie na pracę zostanie unieważnione. W tym konkretnym przypadku, w trakcie procedury (czyli po złożeniu dokumentów nie zawierających braków formalnych lub jeśli zostały one uzupełnione w terminie podanym w wezwaniu) praca i pobyt są uznawane za legalne do czasu wydania decyzji wojewody.

Ponadto, jeśli cudzoziemiec przepracował u danego pracodawcy min. 3 pełne miesiące na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy i zamierza kontynuować tę pracę na podstawie umowy o pracę, to nie tylko jest zwolniony z opinii starosty, ale także ma prawo pracować na  rzecz danego pracodawcy do momentu wydania decyzji wojewody w sprawie udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy.

Dodatkowo, jeśli pracownik zamierza kontynuować pracę u pracodawcy, dla którego wcześniej uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy i pracę i zamierza kontynuować pracę na tych samych warunkach pracy, na podstawie których cudzoziemiec ubiega się obecnie o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, to w trakcie procedury (czyli po złożeniu dokumentów nie zawierających braków formalnych lub jeśli zostały one uzupełnione w terminie podanym w wezwaniu) pobyt i praca dla tego pracodawcy są uznawane za legalne do czasu wydania decyzji wojewody.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Zezwolenia na pracę typ B

Zezwolenia na pracę typ C

Zezwolenia na pracę typ D

Zezwolenia na pracę typ S

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację:

+48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl