Karta Polaka

Karta Polaka jest dokumentem potwierdzającym przynależność cudzoziemca do narodu polskiego. Sama w sobie nie oznacza przyznania cudzoziemcowi obywatelstwa polskiego, prawa do pobytu w Polsce, ani prawa do przekraczania granic Polski bez innego ważnego dokumentu (paszportu, wizy, karty pobytu).

Karta Polaka może być wydana osobie, która w dniu złożenia wniosku posiada obywatelstwo jednego z państw dawnego ZSRR i spełnia łącznie następujące warunki:

  • wykazuje swój związek z polskością poprzez przynajmniej podstawową znajomość języka polskiego, który uważa za język ojczysty oraz znajomość i kultywowanie polskich tradycji i obyczajów;
  • w obecności konsula lub wojewody złoży pisemną deklarację przynależności do narodu polskiego;
  • wykaże, że jest narodowości polskiej lub co najmniej jedno z jej rodziców lub dziadków albo dwoje pradziadków było narodowości polskiej, albo przedstawi zaświadczenie uprawnionej organizacji polskiej lub polonijnej, potwierdzające aktywne zaangażowanie w działalność na rzecz języka i kultury polskiej lub polskiej mniejszości narodowej przez okres co najmniej ostatnich trzech lat.

 

Ważna Karta Polaka gwarantuje jej posiadaczowi pewne uprawniania, między innymi takie jak:

  • otrzymanie bez opłat wizy krajowej;
  • prawo do podejmowania w Polsce pracy bez konieczności posiadania zezwolenia na pracę;
  • prawo do prowadzenia w Polsce działalności gospodarczej na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • korzystanie z bezpłatnego systemu oświaty na poziomie podstawowym, średnim i wyższym na takich samych zasadach jak obywatele polscy;
  • korzystanie z 37-procentowej ulgi na przejazdy koleją na terenie Polski;
  • bez opłat złożyć wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały;
  • po złożeniu wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt stały otrzymać – przez okres nie dłuższy niż 9 miesięcy – świadczenie pieniężne na siebie oraz członków swojej najbliższej rodziny przebywających razem z nim w Polsce.

Karta Polaka jest ważna przez 10 lat od daty jej przyznania.

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację:

+48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl

 

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Zezwolenia na pracę typ B

Zezwolenia na pracę typ C

Zezwolenia na pracę typ D

Zezwolenia na pracę typ S