Legalność zatrudnienia w trakcie trwania procedury

Aby praca cudzoziemca była legalna podczas procedury muszą zostać spełnione pewne warunki

Aby praca cudzoziemca była legalna podczas procedury muszą zostać spełnione pewne warunki, na przykład:

  • cudzoziemiec należy do kategorii cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (pod warunkiem potwierdzenia posiadanych uprawnień), lub;
  • pracodawca uzyskał ważne zezwolenie na pracę lub oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi i powierza cudzoziemcowi pracę w okresie jego ważności, lub;
  • pracę cudzoziemca w Polsce uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez cudzoziemca zezwoleniem na pracę lub zezwoleniem na pobyt czasowy (jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie) do dnia, w którym decyzja wojewody stanie się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.
  • pracę cudzoziemca w Polsce uważa się za legalną od dnia złożenia wniosku w celu kontynuowania pracy u danego pracodawcy, u którego cudzoziemiec przepracował min. 3 pełne miesiące na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy i zamierza kontynuować tę pracę na podstawie umowy o pracę (jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie) do dnia, w którym decyzja wojewody stanie się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.
  • pracę cudzoziemca w Polsce uważa się także za legalną od dnia złożenia wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w celu kontynuowania pracy wykonywanej zgodnie z posiadanym przez cudzoziemca zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę (jeżeli termin na złożenie wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku został zachowany i wniosek nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie) do dnia, w którym decyzja wojewody stanie się ostateczna. Do okresów legalnej pracy nie wlicza się okresów zawieszenia postępowania na wniosek strony.

Warto wiedzieć, że jeśli pracodawca uzyskał wcześniej zezwolenie na pracę dla danego pracownika na tych samych warunkach pracy, na podstawie których cudzoziemiec ubiega się obecnie o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, to zezwolenie na pracę zostanie unieważnione. W tym konkretnym przypadku, w trakcie procedury (czyli po złożeniu dokumentów nie zawierających braków formalnych lub jeśli zostały one uzupełnione w terminie podanym w wezwaniu) praca i pobyt są uznawane za legalne do czasu wydania decyzji wojewody.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Zezwolenia na pracę typ B

Zezwolenia na pracę typ C

Zezwolenia na pracę typ D

Zezwolenia na pracę typ S

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację:

+48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl