Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (niebieska karta)

Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (niebieska karta)

 

Jeśli podstawą ubiegania się o zezwolenie na pobyt ma być praca w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – czyli w zawodzie wymagającym ukończenia studiów wyższych lub posiadania co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania danej pracy – cudzoziemiec może wystąpić o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (tzw. niebieska karta).

Warunki uzyskania Niebieskiej Karty i procedura

Aby uzyskać Niebieską Kartę cudzoziemiec musi mieć pracodawcę, który oferuje mu konkretną pracę i konkretne warunki zatrudnienia (reguluje to ustawa o cudzoziemcach z roku 2013), a oferowane wynagrodzenie nie może być w 2018r. niższe niż – w zaokrągleniu – 6 500 zł brutto miesięcznie (czyli ok. 78 000 zł brutto w skali roku).
Zezwolenie jest udzielane na okres dłuższy o 3 miesiące od okresu wykonywania pracy, nie dłuższy jednak niż 3 lata, z możliwością ubiegania się o kolejne zezwolenie.
Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia wniosku o Niebieską Kartę powinien zawierać:

 • wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (wniosek można wypełnić również na portalu udostępnionym przez Urząd do spraw Cudzoziemców );
 • ważny dokument podróży – kserokopie wszystkich wypełnionych stron + oryginał do wglądu;
 • 4 aktualne, kolorowe, fotografie biometryczne;
 • wypełniony i podpisany przez pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • aktualny wypis z KRS pracodawcy;
 • informację starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy lub zezwolenie na pracę lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
 • umowę o pracę lub umowę cywilnoprawną zawarta na okres co najmniej 1 roku;.
 • dokumenty potwierdzające posiadanie wyższych kwalifikacji zawodowych (wykształcenie na poziomie studiów wyższych lub posiadanie co najmniej 5-letniego doświadczenia zawodowego na poziomie porównywalnym z poziomem kwalifikacji uzyskanych w wyniku ukończenia studiów wyższych, które są niezbędne do wykonywania danej pracy);
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce;
 • jeśli cudzoziemiec przebywał dotychczas w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy – karta pobytu oraz decyzja wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt – kopie + oryginały do wglądu;
 • jeśli cudzoziemiec pracował w Polsce w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zezwolenie należy przedstawić dokumenty potwierdzające legalność zatrudnienia przez ten czas (PIT, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, dotychczasowe umowy, rachunki, etc.);
 • dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (440 zł).

Urząd wojewódzki zawsze może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów, które potwierdziłyby deklarowany cel pobytu i stan rzeczy – dokumenty należy uzupełnić w terminie wskazanym w wezwaniu.

Długość procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały

Długość procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały różni się w różnych województwach. Przepisy mówią, że sprawa powinna zostać załatwiona w przeciągu 1 miesiąca, jednak w praktyce trwa ona zdecydowanie dłużej (5-12 miesięcy, czasami nawet dłużej).
Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie i nie zawiera on braków formalnych, to do paszportu cudzoziemca zostanie wbita pieczątka potwierdzająca legalność pobytu cudzoziemca w Polsce na czas trwania procedury.
Jeśli decyzja wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest pozytywna, to w decyzji zostaje wskazany konkretny pracodawca, u którego cudzoziemiec ma prawo pracować (nawet jeśli należy od do kategorii cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę), a cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu.

Zmiana lub utrata pracy

Posiadacz Niebieskiej Karty ma obowiązek pisemnie poinformować o utracie pracy wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu w ciągu 15 dni roboczych.
Jeśli cudzoziemiec dopełni tego obowiązku, to zezwolenie na pobyt czasowy nie zostanie cofnięte, jeśli:

 • okres pozostawania cudzoziemca bez pracy nie przekroczył 3 miesięcy w okresie ważności tego zezwolenia, oraz;
 • okres pozostawania cudzoziemca bez pracy wystąpił nie więcej niż 2 razy w okresie ważności zezwolenia.

Ponadto, jeżeli w okresie pierwszych 2 lat pobytu cudzoziemca w Polsce na podstawie tego zezwolenia zmieniły się określone w zezwoleniu warunki pracy dotyczące minimalnego wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy, na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę, cudzoziemiec ma obowiązek w ciągu 15 dni roboczych powiadomić o tej zmianie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu. A zatem, w okresie pierwszych 2 lat cudzoziemiec nie może:

 • rozpocząć wykonywania pracy u innego pracodawcy niż określony w zezwoleniu;
 • zmienić stanowiska, na jakim jest zatrudniony;
 • otrzymać niższego wynagrodzenia, niż to, które zostało określone w zezwoleniu
  bez zmiany tego zezwolenia.

Jeśli jednak po upływie 2 lat pobytu cudzoziemca w Polsce na podstawie tego zezwolenia, nastąpiła zmiana stanowiska, wynagrodzenia na niższe lub zmiana minimalnego wymiaru czasu pracy i rodzaju umowy, na podstawie której cudzoziemiec wykonuje pracę, cudzoziemiec jest obowiązany w ciągu 15 dni roboczych powiadomić o tej zmianie wojewodę właściwego ze względu na miejsce swojego aktualnego pobytu, ale zmiana zezwolenie nie jest wymagana.

Prawo do pobytu i pracy w innych krajach strefy Schengen

Zezwolenie na pobyt czasowy uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 90 dni miesięcy w okresie 180 dni w celu turystycznym.
Na podstawie zezwolenia na pobyt wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym kraju niż Polska.

Szczególne uprawnienia posiadacza Niebieskiej Karty

Posiadacz Niebieskiej Karty ma prawo do:

 • łączenia z rodzina (w ramach przepisów dotyczących łączenia rodzin);
 • uzyskania zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej w sytuacji uzyskiwania stabilnych i regularnego źródła dochodu przez okres 2 lat

bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o zezwolenie rezydenta długoterminowego UE; ponadto, okresy pobytu w innych państwach członkowskich UE sumują się przy ubieganiu się o ten status.

Dowiedz się więcej na temat zezwolenia na pobyt cudzoziemców w Polsce:

Zezwolenie na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt stały
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Więcej ważnych informacji związanych z prawem do pobytu czasowego cudzoziemców:

Pytania lub wątpliwości?

 

Uzyskaj poradę prawną. Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl