Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Oświadczenie uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy przez maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku posiadania zezwolenia na pracę. Oświadczenie można zarejestrować wyłącznie dla obywateli Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy.

Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi  składa pracodawca w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na jego siedzibę lub miejsce stałego pobytu.

Pracodawca składa:

  • wniosek – w wielu urzędach należy wysłać wniosek z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP dołączając do niego skany wszystkich wymaganych w procedurze dokumentów;
  • dokumenty identyfikujące pracodawcę (np. dowód osobisty, CEIDG, KRS);
  • w przypadku osób prowadzących gospodarstwo rolne – kopię zaświadczenia o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS, albo kopię zaświadczenia z Urzędu Gminy o powierzchni fizycznej i przeliczeniowej gospodarstwa rolnego lub inny dokument potwierdzający posiadanie gospodarstwa rolnego;
  • oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
  • kopię paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek – wszystkie wypełnione strony z danymi, jeśli cudzoziemiec już przebywa w Polsce, jeśli jest zagranicą – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
  • dowód wpłaty (30 zł).

 

Pracodawca, którego oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi zostało wpisane do ewidencji oświadczeń, pisemnie powiadamia właściwy powiatowy urząd pracy o:

  • podjęciu pracy przez cudzoziemca najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy;
  • niepodjęciu pracy przez cudzoziemca w terminie 7 dni od daty rozpoczęcia pracy określonego w ewidencji oświadczeń.

Nie można wpisać oświadczenia do rejestru dla działalności gospodarczych (PKD) określonych jako właściwe dla zezwoleń na pracę typu S (praca sezonowa).

Pytania lub wątpliwości?

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację:

+48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl

 

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Zezwolenia na pracę typ B

Zezwolenia na pracę typ C

Zezwolenia na pracę typ D

Zezwolenia na pracę typ S