Pieczątka w paszporcie

Gdy cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na pobyt podczas swojego legalnego pobytu w Polsce, a wniosek nie zawiera braków formalnych, to w paszporcie cudzoziemca umieszcza się pieczątkę potwierdzającą jego legalny pobyt w Polsce.

Pieczątka potwierdza legalność pobyt cudzoziemca w Polsce nawet w przypadku, gdy ważność jego dotychczasowej wizy czy karty pobytu skończyła się. Pieczątka potwierdza legalność pobytu w trakcie trwania procedury udzielenia zezwolenia na pobyt zarówno u wojewody, jak również podczas odwołania od negatywnej decyzji wojewody do Szefa Urzędu ds. Cudzoziemców (II instancja) do momentu, kiedy decyzja II instancji stanie się ostateczna.

Praca cudzoziemca przebywającego w Polsce na podstawie pieczątki będzie, między innymi, uznawana za legalną pod warunkiem, że złożył on:

  • wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na tych samych (lub lepszych) warunkach i dla tego samego pracodawcy, który był podstawą uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które było podstawą jego pobytu przed wbiciem pieczątki (tj. bezpośrednio przed złożeniem wniosku),
  • wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę na tych samych warunkach (lub lepszych) i dla tego samego pracodawcy, który uzyskał dla niego zezwolenie na pracę;
  • wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy i pracę dla tego samego pracodawcy, który zarejestrował dla niego w urzędzie pracy oświadczenie o powierzeniu pracy, a cudzoziemiec pracował u niego pełne 3 miesiące przed złożeniem wniosku, a podstawą zatrudnienia była lub ma być umowa o pracę;
  • wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE, a podstawą ubiegania się o ten pobyt jest praca na tych samych (lub lepszych) warunkach i dla tego samego pracodawcy, który był podstawą uzyskania przez niego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, które było podstawą jego pobytu przed wbiciem pieczątki (tj. bezpośrednio przed złożeniem wniosku).

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Zezwolenia na pracę typ B

Zezwolenia na pracę typ C

Zezwolenia na pracę typ D

Zezwolenia na pracę typ S

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację:

+48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl