Przedłużenie zezwolenia na pracę typu A

Pracodawca, który ma siedzibę /miejsce zamieszkania w Polsce, i który już zatrudnia cudzoziemca na podstawie zezwolenia na pracę typ A (często mylnie nazywanym „zaproszeniem do pracy”, „zaproszeniem od wojewody”, „zaproszeniem wojewódzkim”) może wystąpić o przedłużenie zezwolenia na pracę nie wcześniej niż 90 dni przed upływem ważności zezwolenia i nie później niż 30 dni przed upływem jego ważności.

O przedłużenia zezwolenia na pracę występuje konkretny pracodawca (zleceniodawca, podmiot zlecający wykonanie dzieła) do wojewody właściwego ze względu na swoją siedzibę lub miejsce zamieszkania.

W celu uzyskania przedłużenia zezwolenia na pracę typ A należy złożyć następujące dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę;
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu;
 • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży pracodawcy – jeśli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
 • KRS lub umowa spółki (jeśli pracodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna) lub akty notarialne o zawiązaniu spółki (jeśli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji);
 • kopia wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca;
 • umowa zawarta pomiędzy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z dotychczasowym zezwoleniem na pracę;
 • dokumenty potwierdzające opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca  za okres wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę;
 • dokumenty potwierdzające spełnianie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty (opinia jest wymagana, jeśli pracodawca planuje zmianę stanowiska na jakim zatrudniony będzie cudzoziemiec na podstawie przedłużenia zezwolenia na pracę);
 • dowód wpłaty (50 zł);
 • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
 • oryginał pełnomocnictwa (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście) i w większości województw dowód wpłaty za pełnomocnictwo (17 zł).

Czas oczekiwania na wydanie przedłużenia na pracę różni się pomiędzy województwami – w niektórych województwach trwa od 1 dnia do 6 miesięcy.

Zezwolenie na pracę może zostać przedłużone na czas nie dłuższy niż 3 lata. Termin ważności zezwolenia jest umieszczony na dokumencie.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl