Przedłużenie zezwolenia na pracę typu S – praca sezonowa

O zezwolenie na pracę sezonową występuje pracodawca do starosty właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub swoją siedzibę.

Przedłużenie zezwolenia na pracę może zostać wydane maksymalnie na okres dopełniający 9 miesięcy pracy na podstawie dotychczasowego zezwolenia na pracę sezonową uzyskanego dla konkretnego cudzoziemca, liczonym od pierwszego dnia jego wjazdu na terytorium państw obszaru Schengen w danym roku kalendarzowym.

Procedura uzyskania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową typu S

O wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę typ S ubiega się pracodawca w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, który zamierza powierzyć cudzoziemcowi pracę.

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej powinien zawierać:

 1. wniosek – w wielu urzędach należy wysłać wniosek z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP dołączając do niego skany wszystkich wymaganych w procedurze dokumentów;
 2. dokumenty identyfikujące pracodawcę (np. dowód osobisty, CEIDG, KRS, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS);
 3. oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
 4. kopię paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek – wszystkie wypełnione strony z danymi, jeśli cudzoziemiec już przebywa w Polsce, jeśli jest zagranicą – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 5. dowód wpłaty (30 zł);
 6. oryginał informacji starosty wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku przedstawienia opinii starosty;
 7. dokumenty poświadczające posiadanie przez cudzoziemca kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę w opinii starosty (jeśli była wymagana) lub też dokumenty poświadczające zwolnienie cudzoziemca z obowiązku przedstawiania opinii starosty;
 8. umowę pomiędzy pracodawcą a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z przedłużanym zezwoleniem – jeśli o przedłużenie ubiega się ten sam pracodawca;
 9. dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca – jeśli o przedłużenie ubiega się ten sam pracodawca;

Można wystąpić o wpisanie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym na kolejne 3 lata, jeśli pracodawca zatrudniał obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji lub Ukrainy przynajmniej jeden raz przez ostatnie pięć lat zgodnie z zezwoleniem i opłacał należne składki. W przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu max. 3 kolejnych lat kalendarzowych, do dokumentów wymienionych w pkt. 1-7 należy także dołączyć:

 1. skan dokumentu potwierdzającego powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat;
 2. skan dokumentu potwierdzającego, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca.

Termin rozpatrzenia wniosku to 7 dni roboczych (w sprawach skomplikowanych – 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące) od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jeśli pracodawca złożył wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową dla danego cudzoziemca, a wniosek nie zawiera braków formalnych lub zostały one uzupełnione w terminie, to praca cudzoziemca na warunkach określonych w zezwoleniu jest uważana za legalną od dnia złożenia wniosku do dnia, w którym decyzja w sprawie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową staje się ostateczna.

Jeśli wniosek o przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową złożył pracodawca, który nie powierzał pracy danemu cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia na pracę sezonową w czasie bezpośrednio poprzedzającym dzień złożenia wniosku, to pracę tego cudzoziemca na warunkach określonych we wniosku uważa się za legalną do dnia wydania decyzji starosty, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni liczonych od dnia złożenia wniosku, który nie zawierał braków formalnych.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl