Zezwolenia na pobyt
czasowy i pracę

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy i pracę

 

Jeśli podstawą ubiegania się o zezwolenie na pobyt ma być praca, cudzoziemiec powinien wystąpić o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy i  pracę. Daje ono prawo do legalnego pobytu w Polsce oraz do podjęcia legalnej pracy.

Szczegóły

 

Aby uzyskać ten rodzaj zezwolenia cudzoziemiec musi mieć pracodawcę, który oferuje mu konkretną pracę i konkretne warunki zatrudnienia.

Sam wniosek musi jednak zostać osobiście przez cudzoziemca do urzędu wojewódzkiego – przy składaniu wniosku zostaną pobrane od niego odciski palców.

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę powinien zawierać:

 • wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • ważny dokument podróży – kserokopie wszystkich wypełnionych stron + oryginał do wglądu;
 • 4 aktualne, kolorowe, fotografie biometryczne;
 • wypełniony i podpisany przez pracodawcę załącznik nr 1 do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy;
 • aktualny wypis z KRS lub CEIDG pracodawcy;
 • informację starosty o sytuacji na lokalnym rynku pracy lub zezwolenie na pracę lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę;
 • oświadczenie pracodawcy wskazujące jego intencję zatrudnienia cudzoziemca na warunkach wskazanych w opinii starosty;
 • ubezpieczenie zdrowotne;
 • dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce;
 • jeśli cudzoziemiec przebywał dotychczas w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy – karta pobytu oraz decyzja wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt – kopie + oryginały do wglądu;
 • jeśli cudzoziemiec pracował w Polsce w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o zezwolenie należy przedstawić dokumenty potwierdzające legalność zatrudnienia przez ten czas (PIT, zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach, dotychczasowe umowy, rachunki, etc.);
 • dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia – 440 zł.

 

Urząd wojewódzki zawsze może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów, które potwierdziłyby deklarowany cel pobytu i stan rzeczy – dokumenty należy uzupełnić w terminie wskazanym w wezwaniu.

 

Zmiana pracodawcy

 

Jeśli cudzoziemiec należy do kategorii cudzoziemców, którzy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę w Polsce, to konkretny pracodawca nie jest wskazany w decyzji wojewody. Tym niemniej jednak, aby uzyskać zezwolenie i tak musi mieć konkretnego pracodawcę, który proponuje mu konkretne warunki zatrudnienia.

Jeśli natomiast cudzoziemiec nie należy do kategorii cudzoziemców zwolnionych z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, w decyzji wojewody zostanie wskazany konkretny pracodawca, na rzecz którego może on podjąć pracę na konkretnych – wskazanych w decyzji wojewody – warunkach (tj. stanowisko pracy, najniższe wynagrodzenie, które może  otrzymywać, wymiar czasu pracy, rodzaj umowy). Oznacza to, że nie może on podjąć legalnej pracy u innego pracodawcy niż ten, który został wskazany w decyzji wojewody bez zmiany zezwolenia. Jeśli cudzoziemiec chce podjąć pracę dodatkową dla innego pracodawcy, niż ten, który jest wskazany w decyzji, dodatkowy pracodawca musi uzyskać zezwolenie na pracę. Jeśli natomiast cudzoziemiec chce zmienić zupełnie pracodawcę, cudzoziemiec musi wystąpić o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę od nowa.

 

Kiedy zezwolenie zostanie unieważnione?

 

Wojewoda cofa, czyli unieważnia zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, jeżeli praca  określona w zezwoleniu uległo zmianie (np. zmienił się pracodawca lub stanowisko pracy) lub wysokość wynagrodzenia została obniżona, a zezwolenie to nie zostało zmienione.

Zezwolenie zostanie także unieważnione, jeśli cudzoziemiec utracił pracę u pracodawcy (na pracę u którego otrzymał zezwolenie) i nie poinformował pisemnie wojewody o tym fakcie w przeciągu 15 dni roboczych od dnia utraty pracy.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl