Zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania w Polsce pracy na rzecz pracodawcy zagranicznego

Cudzoziemiec, który jest delegowany do pracy w Polsce przez pracodawcę zagranicznego, może otrzymać zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania w Polsce pracy na rzecz pracodawcy zagranicznego. Daje ono prawo do legalnego pobytu w Polsce oraz do podjęcia legalnej pracy. W konsekwencji nabycia tego uprawnienia, cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu.

Warunki uzyskania zezwolenia i procedura

Cudzoziemiec musi osobiście złożyć wniosek do urzędu wojewódzkiego – przy składaniu wniosku zostaną pobrane od niego odciski palców.

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę powinien zawierać:

  • wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (wniosek można wypełnić również na portalu udostępnionym przez Urząd do spraw Cudzoziemców https://cudzoziemcy.gov.pl/wnioski-online/);
  • ważny dokument podróży – kserokopie wszystkich wypełnionych stron + oryginał do wglądu;
  • 4 aktualne, kolorowe, fotografie biometryczne;
  • zezwolenie na pracę (C, D lub E) lub pisemne oświadczenie pracodawcy o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, jeżeli zezwolenie na pracę nie jest wymagane. Zezwolenie nie jest wymagane m.in. w przypadku, gdy cudzoziemiec jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, a także w przypadku cudzoziemców uprawnionych do przebywania i wykonywania pracy na terytorium państwa członkowskiego UE/EOG/Szwajcarii, którzy są zatrudnieni przez pracodawcę mającego siedzibę w tym państwie oraz którzy są czasowo delegowani do Polski w celu świadczenia usług;
  • dokument potwierdzający delegowanie przez pracodawcę zagranicznego na terytorium RP w celu wykonywania pracy określające okres oddelegowania oraz wysokość wynagrodzenia;
  • ubezpieczenie zdrowotne;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce;
  • dokumenty w celu poświadczenia źródła stabilnego i regularnego dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania siebie i członków rodziny pozostających na utrzymaniu;
  • dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (340 zł).

Urząd wojewódzki zawsze może poprosić o przedstawienie dodatkowych dokumentów, które potwierdziłyby deklarowany cel pobytu i stan rzeczy – dokumenty należy uzupełnić w terminie wskazanym w wezwaniu.

 

Długość procedury, a legalność pobytu i pracy

Długość procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały różni się w różnych województwach. Przepisy mówią, że sprawa powinna zostać załatwiona w przeciągu 1 miesiąca, jednak w praktyce trwa ona zdecydowanie dłużej (5-12 miesięcy, czasami nawet dłużej).

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie i nie zawiera on braków formalnych, to do paszportu cudzoziemca zostanie wbita pieczątka potwierdzająca legalność pobytu cudzoziemca w Polsce na czas trwania procedury.

Jeśli decyzja wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest pozytywna, to cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu czasowego.

 

Prawo do wykonywania pracy

Zezwolenie na pobyt czasowy nie uprawnia cudzoziemca do wykonywania pracy.

Cudzoziemiec powinien posiadać dodatkowo zezwolenie na pracę, chyba że nie jest ono wymagane.

 

Prawo do pobytu i pracy w innych krajach strefy Schengen

Zezwolenie na pobyt czasowy uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 90 dni miesięcy w okresie 180 dni w celu turystycznym.

Na podstawie zezwolenia na pobyt wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym kraju niż Polska.

 

Dodatkowe informacje

Pracodawca delegujący pracowników ma obowiązek złożenia (najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez delegowanego pracownika) oświadczenia o delegowaniu pracownika na terytorium RP.

Obowiązkiem delegującego pracodawcy jest wyznaczenie osoby upoważnionej do pośredniczenia w kontaktach z Państwową Inspekcją Pracy lub z innymi instytucjami, mającymi siedzibę w Polsce.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl