Zezwolenia na pobyt czasowy – karta pobytu czasowego

Procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy

 

Zezwolenie na pobyt czasowy to dokument wydawany przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania cudzoziemca, który uprawnia go do legalnego pobytu w Polsce przez okres ważności tego zezwolenia. W konsekwencji nabycia tego uprawnienia, cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu.

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

 

Aby otrzymać zezwolenie należy spełnić kilka podstawowych warunków:

  • wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zostać złożony – oprócz kilku nielicznych wyjątków – przez cudzoziemca;
  • co do zasady, powinien on aplikować o zezwolenie podczas swojego legalnego pobytu w Polsce (tj. gdy dotychczasowa wiza lub zezwolenie na pobyt jest ciągle ważne);
  • nie należy do kategorii cudzoziemców, którzy nie mogą występować o zezwolenie;
  • cudzoziemiec spełnia wymagania dotyczące udzielenia zezwolenia i udokumentuje okoliczności, które wskazuje jako podstawę do planowanego pobytu w Polsce (czyli np. pracy, studiów, itp.).

Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać udzielone na czas, który –  jak wynika z przedstawionych w urzędzie dokumentów – jest niezbędny do realizacji celu pobytu w Polsce (czyli np. pracy, studiów, itp.), nie krótszy jednak niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata.

Jeśli wojewoda wyda pozytywną decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce, to następnie cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu.

Karta pobytu jest dokumentem, który potwierdza tożsamość cudzoziemca w Polsce. Dokument ten wraz z ważnym paszportem potwierdza uprawnienia do pobytu w Polsce oraz uprawnia do wielokrotnego przekraczania granicy polskiej bez konieczności posiadania wizy.

Istnieje wiele powodów, które stanowią uzasadniony powód ubiegania się o zezwolenie na pobyt – na przykład praca.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Uzyskaj poradę prawną. Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl