Zezwolenia na pobyt czasowy – karta pobytu czasowego

Zezwolenie na pobyt czasowy może zostać udzielone na czas, który – jak wynika z przedstawionych w urzędzie dokumentów – jest niezbędny do realizacji celu pobytu w Polsce (czyli np. pracy, studiów, itp.), w większości przypadków nie krótszy jednak niż 3 miesiące i nie dłuższy niż 3 lata.

Cudzoziemiec składa wniosek o zezwolenie na pobyt czasowy osobiście do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego pobytu, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu w Polsce.

Przy składaniu wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy pobierane są odciski linii papilarnych cudzoziemca.

Istnieje kilka podstaw do uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, między innymi:

 

Jeśli wojewoda wyda pozytywną decyzję w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt w Polsce, to następnie cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu.

Dowiedz się więcej na temat zezwolenia na pobyt cudzoziemców w Polsce:

Zezwolenie na pobyt stały
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Więcej ważnych informacji związanych z prawem do pobytu czasowego cudzoziemców:

Pytania lub wątpliwości?

 

Uzyskaj poradę prawną. Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl