Zezwolenie na pobyt z tytułu pracy sezonowej

W celu ubiegania się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową cudzoziemiec powinien wjechać do Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej (oznaczonej symbolem„05b”) albo w ramach ruchu bezwizowego w związku z wnioskiem o wydanie zezwolenia na pracę sezonową wpisanym do ewidencji wniosków.

Warunki i procedura uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową

Jeśli cudzoziemiec wjechał do Polski na powyższych podstawach, to może ubiegać się wyłącznie o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową, natomiast nie może ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę (reguluje to ustawa o cudzoziemcach z roku 2013 ).
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową jest udzielane na okres posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na pracę sezonową lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową jednak na czas nie dłuższy niż 9 miesięcy liczony od dnia pierwszego wjazdu do Polski w danym roku kalendarzowym. Zezwolenie może zostać także udzielone, jeśli okoliczności ubiegania się o to zezwolenie nie uzasadniają pobytu cudzoziemca w Polsce przez okres dłuższy niż 3 miesiące.
Zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową może zostać wydane pod warunkiem, że cudzoziemiec wykonuje w Polsce pracę w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu dotyczącym pracy sezonowej.
Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia wniosku o przedłużenie pobytu w Polsce na podstawie pracy sezonowej powinien zawierać:

  • wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy (wniosek można wypełnić również na portalu udostępnionym przez Urząd do spraw Cudzoziemców );
  • ważny dokument podróży – kserokopie wszystkich wypełnionych stron + oryginał do wglądu;
  • 4 aktualne, kolorowe, fotografie biometryczne;
  • zezwolenie na pracę sezonową lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, ważne w okresie przekraczającym okres pobytu określony w wizie albo okres pobytu w ramach ruchu bezwizowego;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie stabilnego i regularnego źródła dochodu wystarczającego na pokrycie kosztów utrzymania;
  • dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce;
  • zagwarantowane prawo do zamieszkania w lokalu mieszkalnym, w którym cudzoziemiec będzie przebywał;
  • dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (170 zł).

Długość procedury, a legalność pobytu i pracy (pobyt czasowy ze względu na pracę sezonową)

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie i nie zawiera on braków formalnych, to do paszportu cudzoziemca zostanie wbita pieczątka potwierdzająca legalność pobytu cudzoziemca w Polsce na czas trwania procedury.
Jeśli decyzja wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest pozytywna, to cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu czasowego.

Zmiana lub utrata pracy

Cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, ma obowiązek zawiadomić wojewodę, który udzielił tego zezwolenia, w terminie 15 dni roboczych, o ustaniu przyczyny udzielenia mu tego zezwolenia.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl