Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia cudzoziemca do pobytu w Polsce przez czas nieoznaczony. Sama karta pobytu stałego jest ważna przez 5 lat, co oznacza, że co 5 lat należy kartę wymienić, jednak nie oznacza to rozpoczynania całej procedury uzyskania zezwolenia od początku.

Przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może otrzymać cudzoziemiec, który:

 1. przebywał w Polsce legalnie i nieprzerwanie przez co najmniej 5 lat,
 2. posiada stabilne i regularne źródło dochodu przez ostatnie 3 lata pobytu w Polsce bezpośrednio przed złożeniem wniosku (w przypadku osób, posiadających Niebieską Kartę okres stabilnych zarobków jest wymagany przez okres 2 lat);
 3. posiada ubezpieczenie zdrowotne;
 4. posiada zagwarantowane prawo do lokalu w województwie, w którym cudzoziemiec ubiega się o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 5. przedstawi dokument potwierdzający posiadanie zameldowania czasowego albo zaświadczenie o braku możliwości uzyskania takiego zameldowania.

 

Warunki uzyskania zezwolenia i procedura

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały osobiście do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania w czasie legalnego pobytu w Polsce.

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE:

 1. wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE (wniosek można wypełnić również na portalu udostępnionym przez Urząd do spraw Cudzoziemców https://cudzoziemcy.gov.pl/wnioski-online/);
 2. ważny dokument podróży – kserokopie wszystkich wypełnionych stron + oryginał do wglądu;
 3. 4 aktualne, kolorowe, fotografie biometryczne;
 4. zagwarantowane prawo do zamieszkania w lokalu mieszkalnym, w którym cudzoziemiec będzie przebywał,
 5. potwierdzenie posiadania ubezpieczenia zdrowotnego;
 6. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniających ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
 7. urzędowe poświadczenie znajomości języka polskiego (m.in. świadectwo ukończenia szkoły w Polsce, świadectwo ukończenia szkoły za granicą z wykładowym językiem
 8. polskim lub certyfikat na poziomie B1);
 9. dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (640 zł).

 

Długość procedury, a legalność pobytu

Długość procedury udzielenia zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE różni się w różnych województwach. Przepisy mówią, że decyzja powinna zostać wydana w przeciągu 1 miesiąca, jednak w praktyce procedura trwa zdecydowanie dłużej (6-12 miesięcy).

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie i nie zawiera braków formalnych, to do paszportu cudzoziemca zostanie wbita pieczątka potwierdzająca legalność pobytu cudzoziemca w Polsce na czas trwania procedury.

Aby praca cudzoziemca była uznawana za legalną w trakcie trwania procedury, muszą jednak zostać spełnione inne, dodatkowe warunki.

Jeśli decyzja wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy i pracę jest pozytywna, to cudzoziemiec otrzyma kartę pobytu rezydenta długoterminowego UE.

 

Prawo do pobytu i pracy w innych krajach strefy Schengen

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 90 dni miesięcy w okresie 180 dni w celu turystycznym.

Na podstawie zezwolenia na pobyt wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym kraju niż Polska.

 

Cofnięcie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE może zostać odebrane, czyli cofnięte, między innymi, w następujących przypadkach:

 • uzyskanie zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE nastąpiło w sposób niezgodny z prawem;
 • cudzoziemiec stanowi zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • cudzoziemiec opuścił Polskę na okres przekraczający 6 lat,
 • cudzoziemiec opuścił terytorium Unii Europejskiej na okres następujących kolejno po sobie:
  • 12 miesięcy,
  • 24 miesięcy, jeżeli posiadał zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji lub jest członkiem rodziny cudzoziemca, który takie zezwolenie posiadał,
 • cudzoziemiec uzyskał na terytorium innego państwa UE zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl