Zezwolenie na pobyt stały (karta pobytu stałego)

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały – tak jak sama nazwa wskazuje – uprawnia cudzoziemca do pobytu w Polsce przez czas nieoznaczony.

Karta pobytu stałego

Sama karta pobytu stałego jest ważna przez 10 lat, co oznacza, że co 10 lat należy kartę wymienić, jednak nie oznacza to rozpoczynania całej procedury uzyskania zezwolenia od początku.

Przesłanki udzielenia zezwolenia na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały może otrzymać, między innymi, cudzoziemiec, który:

 1. jest osobą polskiego pochodzenia i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe,
 2. posiada ważną Kartę Polaka i zamierza osiedlić się w Polsce na stałe,
 3. pozostaje w uznanym przez prawo polskie związku małżeńskim zawartym z obywatelem Polski od co najmniej 3 lat przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt stały i bezpośrednio przed złożeniem  tego wniosku mieszkał w Polsce nieprzerwanie (tzn. przerwy w jego pobycie nie przekraczają 10 miesięcy, a jedna przerwa nie była dłuższa niż 6 miesięcy) przez co najmniej 2 lata na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy wydanego na podstawie małżeństwa z obywatelem Polski,
 4. jest dzieckiem cudzoziemca, który ma  w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE i jest pod jego opieką rodzicielską, i który:
  – urodził się  już po tym, jak jego  rodzic otrzymał w Polsce zezwolenie na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
  – urodził się w okresie ważności zezwolenia na pobyt czasowy posiadanego przez jego rodzica,
 5. jest dzieckiem obywatela polskiego i pozostaje pod jego opieką rodzicielską.

 

Warunki uzyskania zezwolenia i procedura

Cudzoziemiec powinien złożyć wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt stały osobiście do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na swoje miejsce zamieszkania w czasie legalnego pobytu w Polsce.

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt stały:

 1. wypełniony i podpisany wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt stały (wniosek można wypełnić również na portalu udostępnionym przez Urząd do spraw Cudzoziemców https://cudzoziemcy.gov.pl/wnioski-online/);
 2. ważny dokument podróży – kserokopie wszystkich wypełnionych stron + oryginał do wglądu;
 3. 4 aktualne, kolorowe, fotografie biometryczne;
 4. dowód opłaty skarbowej za udzielenie zezwolenia (640 zł – posiadacze Karty Polaka są zwolnieni z tej opłaty),
 5. dokumenty niezbędne do potwierdzenia danych zawartych we wniosku i okoliczności uzasadniające ubieganie się o udzielenie zezwolenia na pobyt stały.

Dodatkowo – w zależności od indywidualnej sytuacji cudzoziemca i podstawy do ubiegania się o pobyt stały – do wniosku należy dołączyć:

 • w przypadku posiadania polskiego pochodzenia:
  • oryginały dokumentów potwierdzających posiadanie polskiego pochodzenia przez jednego z rodziców, dziadków lub dwojga pradziadków;
  • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo z osobą posiadającą polskie pochodzenie;
 • w przypadku posiadania ważnej Karty Polaka:
  • kserokopia Karty Polaka wraz z oryginałem do wglądu,
  • dokument potwierdzający chęć przebywania w Polsce (np. umowa o pracę),
 • w przypadku pozostawania w związku małżeńskim z obywatelem polskim:
  • aktualny odpis aktu małżeństwa;
  • kserokopię dowodu osobistego małżonka;
  • w przypadku posiadania wspólnych dzieci – odpisy aktów ich urodzenia;
  • zaświadczenie o wywiązywaniu się z zobowiązań podatkowych wobec Skarbu Państwa;
 • w przypadku nieletniego dziecka cudzoziemca-posiadacza zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE w Polsce, pozostającego pod jego władzą rodzicielską i urodzonego po udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE:
  • odpis aktu urodzenia;
  • kopię decyzji o udzieleniu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub karty pobytu przedstawiciela ustawowego;
 • w przypadku dziecka obywatela polskiego pozostającego pod jego władzą rodzicielską:
  • odpis aktu urodzenia;
  • kopię dowodu osobistego przedstawiciela ustawowego (np. rodzica).

 

Długość procedury, a legalność pobytu

Jeśli wniosek zostanie złożony w terminie i nie zawiera on braków formalnych, to do paszportu cudzoziemca zostanie wbita pieczątka potwierdzająca legalność pobytu cudzoziemca w Polsce na czas trwania procedury.

Długość procedury udzielenia zezwolenia na pobyt stały różni się w różnych województwach. Przepisy mówią, że decyzja powinna zostać wydana w przeciągu 1 miesiąca, jednak w praktyce procedura trwa zdecydowanie dłużej (6-12 miesięcy).

 

Prawo do pobytu i pracy w innych krajach strefy Schengen

Zezwolenie na pobyt stały uprawnia do podróżowania do innych krajów strefy Schengen do 90 dni miesięcy w okresie 180 dni w celu turystycznym.

Na podstawie zezwolenia na pobyt stały wydanego w Polsce, cudzoziemiec nie ma prawa do podjęcia pracy w innym kraju niż Polska.

 

Cofnięcie zezwolenia na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt stały może zostać, między innymi, odebrane w następujących sytuacjach:

 • wymagają tego względy obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • wymaga tego interes Polski,
 • wniosek o udzielenie tego zezwolenia lub dołączone do niego dokumenty zawierały nieprawdziwe dane osobowe, nieprawdziwe dokumenty lub dokumenty poświadczające fałszywe informacje;
 • przy ubieganiu się o zezwolenie na pobyt stały cudzoziemiec zeznał nieprawdę lub zataił prawdę albo sfałszował dokument w celu użycia go jako autentycznego,
 • gdy cudzoziemiec został skazany prawomocnym wyrokiem w Polsce za przestępstwo umyślne na karę co najmniej 3 lat pozbawienia wolności,
 • opuścił Polskę na okres przekraczający 6 lat.

Jeżeli podstawą do wydania zezwolenia na pobyt stały był fakt bycia w związku małżeńskim z obywatelem Polski, zezwolenie można cofnąć, jeżeli cudzoziemiec rozwiódł się w ciągu 2 lat od dnia, w którym udzielono mu zezwolenia na pobyt stały.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl