Zezwolenie na pracę sezonową typu S

O zezwolenie na pracę sezonową występuje pracodawca do starosty właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub swoją siedzibę.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym. Zezwolenie na pracę sezonową jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec ma wykonywać w Polsce pracę w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu dotyczącym pracy sezonowej na podstawie umowy z pracodawcą w Polsce. O wydanie zezwolenia na pracę typ S ubiega się pracodawca w urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania podmiotu, który zamierza powierzyć cudzoziemcowi pracę.

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej powinien zawierać:

 • wniosek – w wielu urzędach należy wysłać wniosek z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP dołączając do niego skany wszystkich wymaganych w procedurze dokumentów;
 • dokumenty identyfikujące pracodawcę (np. dowód osobisty, CEIDG, KRS, zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu w KRUS);
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
 • kopię paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek – wszystkie wypełnione strony z danymi, jeśli cudzoziemiec już przebywa w Polsce, jeśli jest zagranicą – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
 • skan ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce – w przypadku gdy cudzoziemiec już jest w Polsce;
 • oryginał informacji starosty wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku lub dokumenty potwierdzające zwolnienie z obowiązku przedstawienia opinii starosty;
 • dokumenty poświadczające posiadanie przez cudzoziemca kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę w opinii starosty (jeśli była wymagana) lub też dokumenty poświadczające zwolnienie cudzoziemca z obowiązku przedstawiania opinii starosty;
 • dowód wpłaty (30 zł).

Wysokość wynagrodzenia, która ma zostać określona w umowie z cudzoziemcem, nie może być niższa od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Można wystąpić o wpisanie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym na kolejne 3 lata, jeśli pracodawca zatrudniał danego cudzoziemca przynajmniej 1 raz przez ostatnie 5 lat zgodnie z zezwoleniem i opłacał należne składki, a pracodawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca.

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego starosta dokonuje wpisu zezwolenia do rejestru, wydaje zezwolenie (jeśli wpis nie jest wymagany) lub wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 7 dni roboczych (w sprawach skomplikowanych – 30 dni, a w szczególnie skomplikowanych – 2 miesiące) od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową nie przebywa obecnie w Polce i dopiero będzie ubiegał się o wydanie wizy lub zamierza wjechać do Polski w ramach ruchu bezwizowego, starosta:

 • wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
 • wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie, który pracodawca przekazuje cudzoziemcowi.

W tym wypadku, zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane po wjeździe cudzoziemca do Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli pracodawca przedstawi staroście najpóźniej pierwszego dnia wykonywania pracy przez cudzoziemca:

 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce;
 • informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu w Polsce.

Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl