Zezwolenia na pracę sezonową

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę sezonową

 

O zezwolenie na pracę sezonową występuje pracodawca do starosty właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub swoją siedzibę.

Zezwolenie na pracę sezonową wydawane jest na czas określony, który nie może być dłuższy niż 9 miesięcy w roku kalendarzowym.

Szczegóły

 

Zezwolenie na pracę sezonową jest wymagane, jeżeli cudzoziemiec wykonuje w Polsce pracę w zakresie działalności określonych w rozporządzeniu dotyczącym pracy sezonowej na podstawie umowy z pracodawcą w Polsce.

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej powinien zawierać:

 • wniosek – w wielu urzędach należy wysłać wniosek z podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP;
 • dokumenty identyfikujące pracodawcę (np. dowód osobisty, CEIDG, KRS, kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki);
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
 • kopię paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (wszystkie wypełnione strony z danymi);
 • oryginał informacji starosty wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
 • dokumenty poświadczające posiadanie przez cudzoziemca kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę w opinii starosty (jeśli była wymagana) lub też dokumenty poświadczające zwolnienie cudzoziemca z obowiązku przedstawiania opinii starosty;
 • dowód wpłaty – 30 zł.

 

Wysokość wynagrodzenia, która ma zostać określona w umowie z cudzoziemcem, nie może niższa od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Można wpisać do wpisu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową na okres do 9 miesięcy w roku kalendarzowym na kolejne 3 lata, jeśli pracodawca zatrudniał danego cudzoziemca przynajmniej 1 raz przez ostatnie 5 lat zgodnie z zezwoleniem i opłacał należne składki, a pracodawca przedstawi dokumenty potwierdzające, że nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenie społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca.

Jeżeli cudzoziemiec wskazany we wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową nie przebywa obecnie w Polce i dopiero będzie ubiegał się o wydanie wizy lub zamierza wjechać do Polski w ramach ruchu bezwizowego, starosta:

 • wpisuje wniosek do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
 • wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi zaświadczenie o wpisie, który pracodawca przekazuje cudzoziemcowi.

W tym wypadku, zezwolenie na pracę sezonową zostanie wydane po wjeździe cudzoziemca do Polski na podstawie wizy wydanej w celu wykonywania pracy sezonowej lub w ramach ruchu bezwizowego, jeżeli pracodawca przedstawi staroście najpóźniej pierwszego dnia wykonywania pracy przez cudzoziemca:

 • kopię ważnego dokumentu uprawniającego cudzoziemca do pobytu w Polsce;
 • informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie pobytu w Polsce.

Niedopełnienie obowiązku informowania o podjęciu lub niepodjęciu pracy przez cudzoziemca podlega karze grzywny.

W sprawach niewymagających postępowania wyjaśniającego starosta dokonuje wpisu zezwolenia do rejestru, wydaje zezwolenie (jeśli wpis nie jest wymagany) lub wydaje decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę sezonową, w terminie 7 dni (w sprawach skomplikowanych – 30 dni) roboczych od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Przeczytaj: Procedura uzyskania przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl