Zezwolenia na pracę typ A

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę typu A

 

O zezwolenie na pracę typ A występuje pracodawca do wojewody właściwego ze względu na miejsce swojego zamieszkania lub swoją siedzibę.

Szczegóły

 

Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do złożenia wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę powinien zawierać:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę;
  • kopię paszportu cudzoziemca, którego dotyczy wniosek (wszystkie wypełnione strony z danymi);
  • dokumenty identyfikujące pracodawcę (np. dowód osobisty, CEIDG, KRS, kopie aktów notarialnych o zawiązaniu spółki);
  • oświadczenie o niekaralności pracodawcy lub osoby działającej w jego imieniu (ale nie pełnomocnika);
  • kopię dokumentów potwierdzających spełnienie przez cudzoziemca wymagań koniecznych do wykonywania zawodu, do którego potrzebna jest zgoda właściwego organu (dotyczy to m.in. zawodów regulowanych) lub / i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań określonych w odrębnych przepisach, które są niezbędne do rozpatrzenia wniosku;
  • oryginał opinii starosty na temat sytuacji na lokalnym rynku pracy wydanej nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku lub też dokumenty poświadczające zwolnienie cudzoziemca z obowiązku przedstawiania opinii starosty;
  • dokumenty poświadczające posiadanie przez cudzoziemca kwalifikacji wymaganych przez pracodawcę w opinii starosty (jeśli była wymagana);
  • kopię dowodu opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia (50 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres nieprzekraczający 3 miesięcy; 100 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi na okres dłuższy niż 3 miesiące).

Wysokość wynagrodzenia, która ma zostać określona w umowie z cudzoziemcem, nie może niższa od wynagrodzenia innych pracowników wykonujących pracę porównywalnego rodzaju lub na porównywalnym stanowisku.

Wojewoda może wydać decyzję o odmowie wydania zezwolenia na pracę, jeżeli z okoliczności wynika, że wniosek o wydanie zezwolenia na pracę został złożony dla pozoru, zezwolenie będzie wykorzystane przez cudzoziemca w celu innym niż wykonywanie pracy dla danego podmiotu lub podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie dopełnia obowiązków związanych z prowadzeniem działalności lub powierzaniem pracy innym osobom.

Zgodnie z przepisami prawa, zezwolenie na pracę powinno zostać wydane w przeciągu 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku, jednak nie w każdym województwie ten termin jest dopełniany – w niektórych miastach uzyskanie zezwolenia trwa nawet 3–4 miesiące.

Zezwolenie na pracę daje prawo do zatrudnienia cudzoziemca, który jednak musi mieć także prawo do legalnego pobytu w Polsce (np. wizę, zezwolenie na pobyt). Do obowiązków pracodawcy należy upewnienie się i przechowywanie w aktach pracownika potwierdzenia posiadania przez cudzoziemca prawa do legalnego pobytu. Za niedopełnienie tego obowiązku przewidziane są kary.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl