Zezwolenie na pracę typ B

Zezwolenie na pracę typ B dotyczy uzyskuje pracodawca dla cudzoziemca wykonującego pracę polegającą:

 • na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji lub
 • w związku z prowadzeniem spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, lub
 • w związku z udzieleniem mu prokury

przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę typ B

O zezwolenie na pracę występuje konkretny pracodawca do wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

W celu uzyskania zezwolenia na pracę typ B należy złożyć następujące, podstawowe, dokumenty:

 • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę;
 • oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
 • KRS lub umowa spółki (jeśli pracodawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji lub spółka cywilna) lub akty notarialne o zawiązaniu spółki (jeśli pracodawcą jest spółka akcyjna w organizacji);
 • kopia wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca;
 • kopia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty przez podmiot powierzający wykonywanie pracy jako podatnika podatku dochodowego od osób prawnych w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku (CIT 8);
 • dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia za okres roku poprzedzającego złożenie wniosku;
 • informacja o aktualnym stanie zatrudnienia w podmiocie powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi, jeżeli strona wnioskuje o wydanie zezwolenia na okres przekraczający 3 lata;
 • dowód wpłaty (50 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy na okres nieprzekraczający 3 miesięcy; 100 zł – w przypadku powierzenia wykonywania pracy na okres dłuższy niż 3 miesiące);
 • oryginał pełnomocnictwa (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście) i w większości województw dowód wpłaty za pełnomocnictwo (17 zł).

Trudno jednoznacznie wskazać, ile trwa wydanie zezwolenia. Przepisy mówią o 1-2 miesiącach, ale zazwyczaj w praktyce trwa to dłużej – od dnia złożenia kompletnego zestawu dokumentów w niektórych województwach nawet 2–6 miesięcy.

Zezwolenie na pracę jest ważne tylko przez określony czas, nie dłuższy jednak niż 3 lata. Termin ważności zezwolenia jest umieszczony na dokumencie.

Jeśli cudzoziemiec otrzymał zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie prowadzenia działalności gospodarczej, to zezwolenie na pracę wygasa z mocy prawa.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl