Zezwolenie na pracę typ D

Zezwolenie na pracę typ D  uzyskuje pracodawca dla cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności w Polsce i jest delegowany do Polski w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa).

Procedura uzyskania zezwolenia na pracę typ D

O zezwolenie na pracę występuje konkretny pracodawca do wojewody właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy.

O zezwolenie typu D można się ubiegać, jeśli przedmiotem umowy zawartej pomiędzy umawiającymi się stronami jest realizacja usługi, która ze swej natury ma charakter incydentalny i krótkotrwały.

W celu uzyskania zezwolenia na pracę typ D należy złożyć następujące, podstawowe, dokumenty:

  • wniosek o wydanie zezwolenia na pracę;
  • oświadczenie o niekaralności pracodawcy;
  • ważny dowód osobisty lub ważny dokument podróży pracodawcy – jeśli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest osoba fizyczna;
  • kopia wszystkich wypełnionych stron paszportu cudzoziemca;
  • dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego;
  • umowa, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona;
  • dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie regulowanym;
  • dowód wpłaty (200 zł);
  • oryginał pełnomocnictwa (w przypadku gdy pracodawca nie składa wniosku osobiście) i w większości województw dowód wpłaty za pełnomocnictwo (17 zł).

Trudno jednoznacznie wskazać, ile trwa wydanie zezwolenia. Przepisy mówią o 1-2 miesiącach, ale zazwyczaj w praktyce trwa to dłużej – od dnia złożenia kompletnego zestawu dokumentów w niektórych województwach nawet 2–6 miesięcy.

Zezwolenie zostanie wydane na okres oddelegowania. Termin ważności zezwolenia jest umieszczony na dokumencie.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenia na pracę sezonową

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl