Zezwolenie na pracę

Zezwolenie na pracę (mylnie nazywane „zaproszeniem do pracy”, „zaproszeniem od wojewody”, „zaproszeniem wojewódzkim”)

Zezwolenie na pracę jest dokumentem, który uprawnia pracodawcę do powierzenia konkretnemu cudzoziemcowi legalnej pracy w Polsce pod warunkiem posiadania przez cudzoziemca wizy lub zezwolenia na pobyt czasowy pozwalającego mu na podjęcie w Polsce pracy.

O zezwolenie na pracę (często także nazywane „zaproszeniem do pracy”, „zaproszeniem od wojewody”, „zaproszeniem wojewódzkim”) występuje konkretny pracodawca (zleceniodawca, podmiot zlecający wykonanie dzieła).

W zezwoleniu zostaje wskazany pracodawca (zleceniodawca, podmiot zlecający wykonanie dzieła), dane cudzoziemca oraz warunki zatrudnienia (tj. stanowisko, rodzaj umowy, minimalne wynagrodzenie). Praca będzie uważana za legalną tylko wówczas, gdy jest ona wykonywana zgodnie z warunkami wskazanymi w tym zezwoleniu. Istnieje jednak kilka wyjątków, kiedy zezwolenie zachowuje ważność, pomimo zmiany warunków na nim zawartych.

Oznacza to, że co do zasady, jeśli cudzoziemiec chce zmienić pracę (np. pracodawcę lub/i stanowisko pracy lub/i branżę, w której jest zatrudniony) musi uzyskać nowe zezwolenie.

Zezwolenie na pracę nie jest dokumentem poświadczającym zatrudnienie u danego pracodawcy (a zatem nie zastępuje umowy o pracę lub umową cywilnoprawną), a wskazuje prawo do podjęcia pracy u danego pracodawcy.  Działa to również w drugą stronę – zawarcie z cudzoziemcem (m.in. Ukraińcem, Hindusem, Pakistańczykiem, Nepalczykiem), który nie jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, umowy (o pracę, cywilnoprawnej) bez tego zezwolenia, będzie uznane za pracę nielegalną.

Czasami cudzoziemcy są zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę – w tym wypadku można ich zatrudniać na tych samych warunkach, co obywateli Polski. Ale należy również mieć na uwadze fakt, że niektórzy cudzoziemcy nie mają prawa w ogóle podejmować w Polsce pracy, nawet jeśli pracodawca uzyska dla nich zezwolenie na pracę.

 

Istnieje kilka zezwoleń na pracę. Przykładowo:

– jeśli pracodawca, który ma siedzibę /miejsce zamieszkania w Polsce chce zatrudnić cudzoziemca w Polsce na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej z pracodawcą, to musi uzyskać zezwolenie na pracę typ A,

– jeśli pracodawca chce zatrudnić cudzoziemca w Polsce w zakresie podklas działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), w których wydawane są zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca, musi uzyskać zezwolenie na pracę sezonową (typ S).