Zwolnienie z informacji starosty

Testu rynku pracy nie zawsze jest wymagany – niektóre kategorie cudzoziemców lub zawodów są zwolnione z tego obowiązku.

Przedstawienie opinii starosty w procedurze uzyskania zezwolenia na pracę lub/i zezwolenia na pobyt czasowy i pracę nie jest wymagane, gdy:

  • praca, która ma być wykonywana przez cudzoziemca znajduje się w wykazie zawodów deficytowych, wskazanych w rozporządzeniu wojewody;
  • pracodawca ubiega się o przedłużenie zezwolenia na pracę dla tego samego cudzoziemca i na tych samych warunkach pracy;
  • cudzoziemiec bezpośrednio przed złożeniem wniosku o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę posiadał zezwolenie na pracę lub zezwolenie na pobyt i pracę u tego samego pracodawcy na tym samym stanowisku;
  • w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę ukończył uczelnię  z siedzibą w Polsce albo w innym państwie EOG lub Konfederacji Szwajcarskiej albo jest uczestnikiem studiów doktoranckich odbywanych w Polsce;
  • przez 3 lata poprzedzające złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę przebywał legalnie i nieprzerwanie w Polsce;
  • cudzoziemca upoważnionego do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego w jego oddziale lub przedstawicielstwie znajdującym się w Polsce;
  • obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, wykonującego prace pielęgnacyjno-opiekuńcze lub jako pomoc domowa na rzecz osób fizycznych w gospodarstwie domowym;
  • obywatela Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy, który w okresie bezpośrednio poprzedzającym złożenie wniosku o wydanie zezwolenia na pracę był zatrudniony przez okres nie krótszy niż 3 miesiące u tego samego pracodawcy i na tym samym stanowisku zgodnie z oświadczeniem o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanym do ewidencji oświadczeń – pod warunkiem przedstawienia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wpisanego do ewidencji oświadczeń, umowy o pracę oraz dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne;
  • trenera sportowego lub sportowca w podmiotach, których działalność statutowa obejmuje upowszechnianie kultury fizycznej i sportu;
  • lekarza i lekarza dentysty odbywającego szkolenie lub realizującego program specjalizacji, na podstawie przepisów w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów.

Poniżej przybliżamy znaczenie poszczególnych dokumentów oraz opisujemy procedurę ich uzyskania:

Zezwolenia na pobyt czasowy

Zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Zezwolenie na pobyt stały

Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

Co to jest zezwolenia na pracę?

Zezwolenia na pracę typ A

Zezwolenia na pracę typ B

Zezwolenia na pracę typ C

Zezwolenia na pracę typ D

Zezwolenia na pracę typ S

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację:

+48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl