Legalna praca

Warunki legalnej pracy

 

Aby praca cudzoziemca mogła zostać uznaną w Polsce za legalną, muszą zostać spełnione łącznie trzy poniższe warunki:

Praca cudzoziemca w Polsce musi być legalna

Oznacza to, że cudzoziemiec podejmujący i wykonujący w Polsce pracę musi mieć prawo do podjęcia danej pracy, na podstawie np.:

 • zezwolenia na pracę dla danego pracodawcy na danym stanowisku i na podstawie konkretnych warunków zatrudnienia, lub
 • zarejestrowanego oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy dla danego pracodawcy na danym stanowisku i na podstawie konkretnych warunków zatrudnienia (dotyczy obywateli: Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Rosji i Ukrainy), lub
 • zezwolenia na pobyt (większość zezwoleń na pobyt pozwala na podjęcie pracy, ale nie wszystkie), lub
 • wybranych celów wydania wiz, lub
 • zwolnienia z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawię osobnych przepisów, pod warunkiem potwierdzenia posiadanych uprawnień.

Pobyt cudzoziemca w Polsce musi by legalny

Oznacza to, że cudzoziemiec podejmujący i wykonujący w Polsce pracę musi mieć przez cały okres jej wykonywania prawo do pobytu, czyli przebywać legalnie w Polsce na podstawie np.:

 • ruchu bezwizowego, lub
 • ważnej wizy, lub
 • ważnego zezwolenia na pobyt (większość zezwoleń na pobyt pozwala na podjęcie pracy, ale nie wszystkie).

Przed powierzeniem cudzoziemcowi pracy, podmiot powierzający pracę (pracodawca) ma obowiązek sprawdzenia oraz przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii dokumentu potwierdzającego prawo cudzoziemca do legalnego pobytu.

Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000zł.

Pracodawca musi wywiązywać się ze swoich obowiązków pracodawcy

Oznacza to, że pracodawca musi:

 • podpisać z cudzoziemcem umowę (o pracę lub cywilnoprawną) najpóźniej pierwszego dnia wykonywania przez niego pracy w Polsce;
 • odprowadzać składki i zaliczki na podatek dochodowy;
 • zgłosić pracownika do ZUS, w przypadku zawarcia z cudzoziemcem:
  • umowy o pracę – w przeciągu 7 dni od dnia nawiązania stosunku pracy, lub
  • umowy zlecenia – w przeciągu 7 dni od dnia oznaczonego w umowie jako dzień rozpoczęcia wykonywania zlecenia.

Fundacja Legalis pomaga pracodawcom w zalegalizowaniu pracy cudzoziemców poprzez uzyskanie:

 • w imieniu pracodawcy zezwolenia na pracę,
 • zezwolenia na pobyt czasowy.

Jeśli dokumenty są dobrze skompletowane, to województwie mazowieckim uzyskanie:

 • zezwolenia na pracę trwa ok. 1-4 miesięcy
 • zezwolenia na pobyt czasowy trwa ok. 5-6 miesięcy.

Czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli zestaw przedstawionych dokumentów jest niewystarczający do udowodnienia celu pobytu i pracy cudzoziemca.