Zmiana pracodawcy

Procedura

 

Procedura zmiany pracodawcy zależy od dokumentu, który stanowił podstawę dotychczasowej pracy cudzoziemca w Polsce. Taką podstawą mogło być:

Zezwolenie na pracę

Oznacza to, że nowy pracodawca (podmiot powierzający pracę) powinien uzyskać dla danego cudzoziemca nowe zezwolenie na pracę, które uprawni cudzoziemca do podjęcia pracy na jego rzecz, na konkretnych warunkach pracy wskazanych w tym zezwoleniu.

Zazwyczaj pracodawca występuje wtedy o zezwolenie na pracę typu A.

Pracodawca nie może powierzyć cudzoziemcowi pracy na podstawie dotychczasowego zezwolenia na pracę.

Nowy pracodawca ma także obowiązek sprawdzenia dokumentu pobytowego cudzoziemca. Nie może mu powierzyć pracy, jeśli cudzoziemiec nie ma prawa do legalnego pobytu w Polsce, a także wziąć pod uwagę datę wygaśnięcia prawa do dotychczasowego pobytu cudzoziemca w Polsce. Jeśli w trakcie planowanego okresu pracy dokument pobytowy cudzoziemca ma utracić ważność, cudzoziemiec powinien uzyskać nową wizę w swoim kraju pochodzenia lub ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Pracodawca nie może zatrudniać pracownika – nawet jeśli uzyskał dla niego zezwolenie na pracę – jeśli cudzoziemiec nie ma prawa do pobytu w Polsce.

Zezwolenie na pobyt

Istnieje kilka typów zezwoleń na pobyt. Pracodawca powinien sprawdzić, jakie zezwolenie na pobyt jego przyszły pracownik posiada. Cudzoziemiec może mieć:

 • zezwolenie na pobyt stały, lub
 • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, lub
 • zezwolenie na pobyt czasowy.

Informacja na ten udzielonego zezwolenia znajduje się na karcie pobytu cudzoziemca.

Przed powierzeniem cudzoziemcowi pracy, podmiot powierzający pracę (pracodawca) ma obowiązek sprawdzenia oraz przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii dokumentu potwierdzającego prawo cudzoziemca do legalnego pobytu w okresie wykonywania pracy.

Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000zł.

 1. Jeśli cudzoziemiec ma:
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE

  to oznacza, że cudzoziemiec może być zatrudniony na tych samych warunkach co obywatele Polski i zmiana pracodawcy jest możliwa bez zmiany jakiegokolwiek dokumentu.

 2. Jeśli cudzoziemiec ma zezwolenie na pobyt czasowy, to pracodawca powinien sprawdzić, jaka była podstawa wydania tego zezwolenia cudzoziemcowi. Informacja o celu wydania zezwolenia zawarta jest w decyzji wojewody w sprawie udzielenia zezwolenia, ale nie jest zawarta na karcie pobytu.
  • Jeśli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy, między innymi, z tytułu:
   • zezwolenia na pobyt dla studenta studiów stacjonarnych, lub
   • zezwolenia na pobyt w celu prowadzenia badań naukowych, lub
   • zezwolenia na pobyt dla członka rodziny obywatela polskiego, lub
   • zezwolenia na pobyt w celu połączenia się z rodziną

   to w okresie ważności zezwolenia na pobyt, cudzoziemiec może być zatrudniony na tych samych warunkach co obywatele Polski i zmiana pracodawcy jest możliwa bez zmiany jakiegokolwiek dokumentu.

  • Jeśli cudzoziemiec uzyskał zezwolenie na pobyt czasowy, między innymi, z tytułu:
   • zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, lub
   • zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji – tzw. Niebieskiej Karty

   to może pracować jedynie na stanowisku oraz na rzecz pracodawcy, który został wskazany w decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia w okresie ważności zezwolenia na pobyt, chyba że jest zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, a zatem:

   • aby móc pracować u innego (nowego) pracodawcy, cudzoziemiec powinien poinformować wojewodę o utracie pracy w przeciągu 15 dni od dnia utraty dotychczasowej pracy i wnioskować o wydanie nowego zezwolenia na pobyt czasowy.
    Aktualne zezwolenie na pobyt czasowy w tym wypadku zostanie cofnięte i zostanie wydane zezwolenie na pobyt czasowy i pracę dla nowego pracodawcy. Przez okres trwania procedury cudzoziemiec nie ma prawa do pracy dla nowego pracodawcy, chyba że uzyska on zezwolenie na pracę lub oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy (jeśli dotyczy).
   • jeśli praca ma być pracą dodatkową, to pracodawca musi uzyskać zezwolenie na pracę dla tego cudzoziemca.

   W wypadku Niebieskiej Karty istnieją pewne wyjątki od tej reguły.

  • Jeśli cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu cudzoziemca na terytorium Polski to obowiązuje go bezwzględny zakaz wykonywania pracy, obowiązujący, nawet jeśli pracodawca uzyska dla niego zezwolenie na pracę.

Wybrane cele wydania wiz

Pracodawca powinien sprawdzić, jaki jest termin ważności wizy jego przyszłego pracownika oraz jaki jest cel wydania tej wizy.

Informacja na ten temat znajduje się na naklejce wizowej wklejonej w paszporcie cudzoziemca – należy sprawdzić nie tylko termin ważności wizy ale także ilość dni, do pobytu których uprawniony jest cudzoziemiec.

Przed powierzeniem cudzoziemcowi pracy, podmiot powierzający pracę (pracodawca) ma obowiązek sprawdzenia oraz przechowywania w aktach osobowych pracownika kopii dokumentu potwierdzającego prawo cudzoziemca do legalnego pobytu w okresie wykonywania pracy.

Za niedopełnienie tego obowiązku grozi kara grzywny od 1 000 zł do 30 000zł.

 • Jeśli celem wydania wizy jest cel (niezależnie, czy jest to wiza Schengen, czy krajowa):
  • „01” – cel turystyczny
  • „22” – korzystania z ochrony czasowej
  • „23” przyjazdu ze względów humanitarnych, z uwagi na interes państwa lub zobowiązania międzynarodowe;

  to cudzoziemca obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania pracy obowiązujący, nawet jeśli pracodawca uzyska dla niego zezwolenie na pracę.

  Cele wydania wizy mogą różnić się w zależności od roku wydania wizy, ponieważ numeracja mogła ulec zmianie po zmianie przepisów.

 • Jeśli celem wydania wizy jest cel (niezależnie, czy jest to wiza Schengen, czy krajowa):
  • „09” – odbycie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich albo studiów trzeciego stopnia; (studia stacjonarne);
  • „17” – dołączenia do obywatela innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej lub przebywania z nim
  • „20” – korzystania z uprawnień wynikających z posiadania Karty Polaka (tylko wiza krajowa);
  • „21” – repatriacji (tylko wiza krajowa);

  to w okresie ważności wizy, cudzoziemiec może być zatrudniony na tych samych warunkach co obywatele Polski i zmiana pracodawcy jest możliwa bez zmiany jakiegokolwiek dokumentu.

  Cele wydania wizy mogą różnić się w zależności od roku wydania wizy, ponieważ numeracja mogła ulec zmianie po zmianie przepisów.

 • W pozostałych przypadkach, aby praca cudzoziemca była uznana za legalną, pracodawca powinien uzyskać zezwolenie na pracę lub przynajmniej oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy (jeśli dotyczy).Cele wydania wizy mogą różnić się w zależności od roku wydania wizy, ponieważ numeracja mogła ulec zmianie po zmianie przepisów.Nowy pracodawca nie może mu powierzyć pracy, jeśli cudzoziemiec nie ma prawa do legalnego pobytu w Polsce, a także wziąć pod uwagę datę wygaśnięcia prawa do dotychczasowego pobytu cudzoziemca w Polsce. Jeśli w trakcie planowanego okresu pracy wiza cudzoziemca ma utracić ważność, cudzoziemiec powinien uzyskać nową wizę w swoim kraju pochodzenia lub ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Pracodawca nie może zatrudniać pracownika – nawet jeśli uzyskał dla niego zezwolenie na pracę – jeśli cudzoziemiec nie ma prawa do pobytu w Polsce.

Zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę na podstawię osobnych przepisów

Cudzoziemiec może być zwolniony z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę, jeśli nie jest objęty bezwzględnym zakazem podejmowania pracy. Taką okolicznością może być:

 • posiadanie ważnej Karty Polaka, lub
 • bycie absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej, lub
 • bycie absolwentem studiów stacjonarnych ukończonych na uczelni wyższej w Polsce, lub
 • bycie studentem studiów stacjonarnych odbywanych w Polsce lub uczestnikiem stacjonarnych studiów doktoranckich odbywanych w Polsce
  pod warunkiem potwierdzenia posiadanych uprawnień (np. ważnej Karty Polaka, zaświadczenia z uczelni, dyplomu ukończenia studiów).

Jednocześnie cudzoziemiec musi posiadać prawo do legalnego pobytu w Polsce, a pracodawca musi wziąć pod uwagę datę wygaśnięcia prawa do dotychczasowego pobytu cudzoziemca w Polsce. Jeśli w trakcie planowanego okresu pracy dokument pobytowy cudzoziemca ma utracić ważność, cudzoziemiec powinien uzyskać nową wizę w swoim kraju pochodzenia lub ubiegać się o zezwolenie na pobyt czasowy i pracę w Polsce. Pracodawca nie może zatrudniać pracownika, jeśli cudzoziemiec nie ma prawa do pobytu w Polsce.

Fundacja Legalis pomaga pracodawcom w zalegalizowaniu pracy cudzoziemców poprzez uzyskanie:

 • w imieniu pracodawcy zezwolenia na pracę,
 • zezwolenia na pobyt czasowy,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE.

Jeśli dokumenty są dobrze skompletowane, to w województwie mazowieckim uzyskanie:

 • zezwolenia na pracę trwa ok. 1-4 miesięcy
 • zezwolenia na pobyt czasowy i karty pobytu trwa ok. 5-6 miesięcy,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE i karty pobytu trwa ok. 7-8 miesięcy.

Czas ten może ulec wydłużeniu, jeśli zestaw przedstawionych dokumentów jest niewystarczający do udowodnienia celu pobytu i pracy cudzoziemca.

Pytania lub wątpliwości?

 

Zadzwoń do nas i umów się na konsultację: +48 720 840 003

lub napisz: fundacja@legalis.org.pl